Apply Now
/ Haberler ve Duyurular / Briefing on Turkish Law on the Protection of Personal Data
Briefing on Turkish Law on the Protection of Personal Data

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Merkez Faktoring A.Ş. olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Şirketimiz Merkez Faktoring A.Ş., “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, güncelleyebilecek, işleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde 3. kişilere açıklayabilecek, devredebilecek ve aktarabilecektir.

Kişisel verileriniz, başta Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu olmak üzere ilgili sair mevzuat gerekliliğinin yanı sıra; Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulması, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, raporlama, istihbarat, potansiyel müşteri tespiti  vb. amaçlarla faktoring faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Şirketimizin Genel Müdürlük ve Şubeler dahil tüm hizmet birimlerinin müşteri görüşmeleri, web sitemize yapılan dijital başvurular, faktoring işlemleri, piyasa istihbaratı, sosyal medya, adli kayıtların taranması  vb. yöntemler aracılığıyla Şirketimizin sizlerle iletişime geçtiği/geçebileceği sair kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz toplanabilir.

Kişisel veriler; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi veya kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Merkez Bankası, T.B.B. Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, yasal olarak aktarılması gereken diğer resmi makamlara, hizmet alınan yurt içi ve yurt dışı bankalar ve kuruluşlara ve mevzuat sınırları dahilinde diğer üçüncü kişilere Şirketimiz tarafından aktarılabilecektir.

7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, Merkez Faktoring A.Ş.’ye başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca bilgilendirme talepleriniz için; kvkk@merkezfaktoring.com.tr e-posta adresine ya da 0212 217 70 07 no’lu telefona başvurabilirsiniz.