Apply Now
Faktoring / Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular
Faktoring ile banka kredileri arasında fark var mıdır?
Banka kredileri ile faktoring arasında özellikle muhasebe tekniği açısından farklılık bulunmaktadır. Banka kredileri mali borçlar kalemi içerisinde yer alırken, faktoring bilançonun sadece aktif kısmında harekete neden olur. Alacakları düşürürken bilançonun daha likit olmasını sağlar. Yapılan faktoring işleminin gayri kabili rücu olması halinde ise tamamen bilanço dışına atılabilmektedir.
Faktoring işleminden kimler yararlanabilir?
Tüzel kişiler (şirketler) ve şahıs firmaları yurt içi ve yurt dışı satışlarında faktoring hizmeti alabilirler. Gerçek kişiler faktoring işlemleri yapamazlar. Gerçek kişi tacirler faktoring yapabilir.
Faktoring işlemlerinde ön ödeme nasıl ve ne orandan yapılır?
Faktoring işlemlerinde ön ödeme, faktoring şirketi tarafından satın alınan alacaklar üzerinden ve genelde alacağın %80'ine kadar yapılır. İskontolu işlemler de sektörde sıkça kullanılmaktadır. Faktoring ücreti, varsa komisyon ve masraflara vergiler eklenerek temlik tutarından düşülür. Çıkan net tutar müşteriye ödenir.
Açık hesap satışları faktoring şirketine devredilebilir mi?
Açık hesap çalışan işlemlerde alacaklı firma alacaklarını faktoring firmasına faktoring sözleşmesi ile devir edebilir.
Faktoring işlemlerinde satın alınacak alacakların vadesi ne kadardır?
Alacakların vadesi genellikle 30 gün ile 180 gün arasında değişmektedir. Ancak, 30 günden kısa veya 180 günden uzun vadeli işlemler yapılabilir.
Faktoring işlemlerinde minimum ve maksimum finansman limiti var mıdır?
Finansman limiti, firmanızın alacaklarının kalitesine bağlı olup, faktoring için herhangi bir alt sınır yoktur.
Faktoring işleminden yararlanabilmek için mutlaka fatura kesilmiş olması gerekiyor mu?
Mevzuatta faktoringe konu edilecek alacakların fatura ve benzeri bir belgeye dayalı olmaları öngörülmüştür. Bundan anlaşılması gereken faturanın esas olduğudur.
Faktoring işlemleri hangi vergilere tabidir?
Yurt içi faktoring işlemleri Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’ndan (“KKDF”) muaf, %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi’ne (“BSMV”) tabi olup, faktoring sözleşmeleri damga vergisinden muaftır.
Hangi alacaklar temlik edilemez?
Temlik yasağı bulunan alıcılar ile ilgili satışlar temlik edilemez.
Hangi alacaklar faktoringe uygun değildir?
Fatura ve benzeri evraka dayalı olmayan/olmayacak alacaklar faktoringe uygun değildir. Aynı zamanda genel olarak yatırım malları, kolay bozulabilen ürünler ve grup içi satışlardan doğan alacaklar faktoringte tercih edilmezler.
İhracat Faktoringi Nedir?
İhracat Faktoringi, en basit anlamıyla doğmuş bir ihracat alacağını temlik alan faktoring şirketinin, bu alacakla ilgili garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerini müşterisine bir paket olarak sunmasıdır.

Bu işlemde müşterilerimizin alacaklarının riski yurtdışındaki muhabir faktoring kuruluşunca üstlenilir. Alıcının, fatura bedelini ödemediği / ödeyemediği durumlarda fatura vadesinden sonraki 90. gün fatura bedelinin %100'ü fatura üzerindeki döviz cinsinden ihracatçıya ödenir.
İthalat Faktoringi Nedir?
Satıcının yurt dışında, alıcının yurt içinde olduğu faktoring işlemidir. İthalat faktoringi ihracat faktoringinin tam tersi olarak düşünülebilir. İthalatçı faktörün, muhabir aracılığı ile yurt dışındaki satıcı firmaya, ithalatçının ödeme güçlüğüne düşmesi halinde kendisinin ödeme yapma garantisini verdiği faktoring işlemidir.
Doğacak Alacak Temliki Nedir ?
Borçlar Kanunu’nda, temlik anında mevcut olan ya da temlikten sonra ortaya çıkacak müstakbel alacakların temliki, belirlenebilir olması şartı ile yapılabilmektedir. Belirlenebilir olmaktan kasıt temlik edilen alacakların en geç ortaya çıkması anında borçlunun, alacağın hukuki nedeni ve miktarının belirlenmesinin yeterli olmasıdır. Çünkü belirlilikten amaç temlikin ileride ortaya çıkacak alacaklardan hangisini kapsadığını şüpheye yer kalmadan ortaya koyabilmektir.
Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer almakla birlikte faktoring şirketleri tarafından doğacak alacaklar işleme alınabilmektedir. Bu kapsamda mal veya hizmet satışından doğacak alacağın temlik alınabilmesi için:
- Faktoring şirketi ile faktoring şirketi müşterisi arasında doğacak alacağın temlikine yönelik bir sözleşme yapılması, söz konusu sözleşmede işin tanımının, alacağın niteliğinin, tutar veya tutarın hesaplanamaması durumunda, hesaplamaya baz oluşturacak veriler çerçevesinde belirlenen azami faktoring limiti ile ödeme şartlarının açıkça belirtilmiş olması,
- Bahis konusu sözleşmedeki söz konusu hususların, faktoring şirketi müşterisi ile borçlu arasında imzalanan sözleşme, sipariş formu, proforma fatura ve/veya akreditif belgeleri ile varsa bunlara ilave olarak doğacak bir alacak olacağını gösteren diğer belgelerle tevsik edilmesi,
- Mal veya hizmet satışından kaynaklanan bir ticari ilişki bulunduğunu ve temlike konu alacakların da bu ticari ilişki çerçevesinde doğacağını ispatlayacak şekilde bütün bu belgelerin doğruluğunun ve tutarlılığının bir bütün halinde kontrol edilerek değerlendirilmesi gerekmektedir.
- Alacağın doğmasını müteakip düzenlenecek fatura veya fatura benzeri belgelerin mutlak suretle en kısa süre içerisinde faktoring şirketi tarafından müşteriden temin edilerek işlem dosyasına eklenmesi zorunluluk arz etmektedir.
Faktoring işlemleri bilançomu nasıl etkiler?
Vadeli satışlarınızdan doğan alacaklarınız faktoring işlemi ile nakde çevrileceğinden likidite oranınız artar. Faktoring finansmanı banka kredilerinin aksine bilançonuzun pasifinde yer almaz.
Faktoring'e konu bir alacak, borçlusu tarafından ödenmediğinde kanuni takip işlemi nasıl yapılacaktır?
Bu husus müşteri ve faktor arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Takibat müşteri tarafından yapılabileceği gibi, masrafları müşteriye ait olmak üzere faktor kuruluş tarafından da yapılabilmektedir.
Faturalı alacağa konu malda reklamasyon (ayıplı mal) olması durumunda garanti kalkar mı?
Garantinin kalkmasında en önemli sebeplerden biri malın ayıplı olması veya alıcı tarafından talep edilen maldan farklı bir malın gönderilmiş olmasıdır. Bunun yanında limit tahsis şartlarının yerine getirilmiş olması, uluslararası faktoring kurallarına uyma, alıcı firma ile yapılan sözleşme ya da sipariş koşullarına uyum garantinin geçerliliği ve devamı için zorunludur.
Gerçek kişiler faktoring yapabilir mi?
Gerçek kişi tacirler faktoringden faydalanabilirler.
Faktoring'in finansman hizmetinin bankaların ticari kredi ürününe kıyasla avantajları nelerdir ?
Banka Kredisi;
- Satıcının kredibilitesi esastır.
- Bilançoda borçların artmasına neden olur.

Faktoring Finansmanı;
- Satıcı ve/veya alıcı kredibilitesine bakılır.
- Bilançoda vadeli alacakların nakde dönüşmesini sağladığı için alacak devir hızını arttırır,
- Özellikle açık hesap ve mal mukabili alacaklarda Faktoring Garanti hizmeti ile şüpheli alacak oluşumu engellenebilir.

Finansman ihtiyacı olmadığı durumlarda faktoringden yararlanılabilir mi?
Evet yararlanılabilir. Finansman fonksiyonu faktoringin hizmet ve garanti fonksiyonları ile birlikte üç fonksiyonundan sadece birisidir. Finansman fonksiyonundan yararlanmadan sadece tahsilât ve/veya garanti fonksiyonlarından yararlanmak mümkündür.
Temlik ettiğim faturalar ile ilgili finansman kullanmak zorunda mıyım?
Temlik ettiğiniz faturalarla ilgili faturanın vadesi gelmeden önce istediğiniz an finansman kullabilirsiniz.
Ücret, komisyon ve diğer masrafların tahsilatı nasıl gerçekleşiyor?
Size yansıttığımız maliyetleri hesabınıza tahakkuk ettirerek faturasını keseriz. Tahsilat ise temlik aldığımız alacakların tahsilatının içinden gerçekleşir.
Faktoring için ne teminat gerekir?
Teminat, istihbaratı ve analizi tarafımızca yapılmış alacaklarınızdır. Bunun dışında bir teminat işleme bağlı olmakla birlikte genelde talep edilmemektedir.
Faktoring şirketleri herhangi bir denetlemeye tabi midir?
2006 yılından itibaren faktoring işlemleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından düzenlenmiş ve BDDK tarafından denetlenmektedir.

Faktoring şirketleri yükümlü sıfatıyla Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) mevzuatına uyum çerçevesinde MASAK tarafından da denetime tabi tutulmaktadırlar.
Şirketleri Kamu Yararını İlgilendirilen Kuruluşlar mıdır?
Evet. 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının ğ bendinde Kamu Yararını İlgilendirilen Kuruluşlar (KAYİK) belirlenmiş olup, Faktoring Şirketleri de bu sınıfta tanımlanmıştır.
Faktoring işlemlerini düzenleyen yasa hakkında bilgi alabilir miyim?
Faktoring faaliyetleri, 13.12.2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu" ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmektedir.